CallTiger

CallTiger is een handelsnaam van Centrea CVBA, Geregistreerd BTW nummer: BE 0 478 734 986

Door de CallTiger website en diensten te gebruiken, ga je akkoord om gebonden te zijn aan CallTiger’s Wettelijke Vermeldingen en Voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. Deze wettelijke vermeldingen en voorwaarden bij het gebruik van de CallTiger diensten (de "Overeenkomst") vormen een legaal bindend contract tussen CallTiger en de entiteit die akkoord gaat met deze wettelijke vermeldingen en voorwaarden en ze aanvaardt.

In de volgende wettelijke vermeldingen en voorwaarden worden de woorden "CallTiger", "Wij" en "Ons" gebruikt om te verwijzen naar de CallTiger dienst. CallTiger is een telefonische callback dienst. Voor gedetailleerde informatie over de diensten verstrekt door CallTiger kan je terecht op www.call-tiger.com. "Jij", "Jouw" of "Klant" worden gebruikt om naar de Klant te verwijzen.

Jij bent verantwoordelijk om al je CallTiger wachtwoorden te allen tijde veilig, sterk en vertrouwelijk te houden. CallTiger kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor ongeauthoriseerde toegang tot jouw account en oproepen gemaakt over jouw account. Je moet altijd sterke wachtwoorden instellen en gebruiken, bijvoorbeeld bestaand uit minstens 10 karakters, een combinatie van nummers, letters en karakters, en niet eenvoudig te raden. Pas op om je gegevens op publieke netwerken te gebruiken waar je gegevens kunnen opgeslagen of onderschept worden.

Gespreksbestemmingen vermeld op CallTiger omvatten zowel mobiele als vaste bestemmingen, uitgezonderd persoonlijke en betaalnummers (tenzij anders vermeld).

CallTiger biedt een callback dienst aan en is zodoende afhankelijk van het netwerk van je service provider.

Prijs en beschikbaarheid zijn onderhevig aan verandering zonder eerdere verwittiging. Wanneer de prijzen stijgen, heeft de Klant 7 dagen om te vragen om het resterende krediet terug te betalen en de dienst op te zeggen.

Noodoproepen zijn NIET beschikbaar met de CallTiger dienst.

Het gebruik van alle CallTiger diensten is vooruitbetaald door de Klant.

De Klant kan krediet kopen en dit krediet kan gebruikt worden voor alle diensten aangeboden door CallTiger.

De Klant kan de CallTiger diensten naar keuze gebruiken tot het prepaid krediet is opgebruikt. Alle tarieven en diensten worden opgelijst op www.call-tiger.com.

Een factuur wordt opgesteld voor elke vooruitbetaling. De factuur wordt enkel via e-mail verzonden.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om te verzekeren dat CallTiger de betaling van de Klant op tijd ontvangt en dat de betalingsgegevens correct en actueel zijn zodat CallTiger de account van de Klant kan aanvullen voordat het krediet van de Klant is opgebruikt.
Sowieso zal CallTiger de account van de Klant niet aanvullen als de betaling van de Klant niet ontvangen is op de bankrekening van CallTiger.

CallTiger zal automatisch alle diensten blokkeren als het krediet is opgebruikt.

Accounts die gedurende 6 maanden of langer niet meer gebruikt zijn, kunnen door CallTiger opgezegd worden. Uitstaand krediet dat gedurende 6 maanden of langer niet gebruikt is, zal van de account van de Klant worden afgetrokken. Het aangekochte krediet is niet terugbetaalbaar.

CallTiger heeft het recht om accounts waarvan CallTiger vermoed dat ze fraudulent zijn onmiddellijk op te zeggen/te blokkeren. Een identificatiebewijs kan gevraagd worden om Klanten te verifiëren. Zie paragraaf 6.

Indien het contract onderhevig zou zijn aan de wetgeving voor verkoop op afstand, zal het verzakingsrecht stoppen zodra de dienst begonnen werd. Voor bijkomende informatie zie Verzakingsrecht op www.call-tiger.com.

De Klant moet voldoen aan alle relevante wetten, regelgeving, reglementaire voorwaarden en gebruiksbeperkingen voorzien in het toepasselijke regelgevingskader, inclusief beslissingen van de NRA's (National Regulatory Authority) en voorzieningen in nummerplannen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te houden aan de specifieke gebruiksbeperkingen en dienstvoorwaarden zoals ze van toepassing zouden zijn op de CallTiger dienst en of het gebruiker van nummers in het land waar de Klant van plan is de CallTiger dienst te kopen. Als op eender welk moment tijdens de looptijd van de Overeenkomst de Klant op de hoogte wordt gesteld of hem informatie onder de aandacht komt dat hij in overtreding van een legale of reglementaire voorwaarde is of zou kunnen zijn, zal de Klant onmiddellijk alle nodige stappen ondernemen om de overtreding te herstellen en in alle opzichten te voldoen aan een dergelijke wet.

De Klant zal de CallTiger dienst niet gebruiken voor welk onwettelijk doeleinde dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de transmissie van informatie of het aanbieden van eender welke dienst die onwettelijk, beledigend, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, pornografisch is of die op een of andere manier als als aanstotelijk zou kunnen worden opgevat.

De Klant erkent dat CallTiger de CLI doorstuurt in overeenstemming met de toepasselijke internationale regels en standaarden vanaf het punt van binnenkomst tot het punt van uitgang op zijn netwerk. Door een CLI formaat te selecteren anders dan het standaard E.164 formaat, gaat de Klant expliciet ermee akkoord om de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen voor eender welke gevolgen die zouden resulteren uit te gewijzigde presentatie. De Klant gaat er ook mee akkoord dat CallTiger naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande verwittiging het CLI formaat mag wijzigen in het geval een NRA dit van CallTiger vraagt.

De Klant erkent dat een schending van deze paragraaf 6 een wezenlijke inbreuk op de overeenkomst zal inhouden en gaat ermee akkoord om CallTiger te vrijwaren van en tegen alle kosten en aansprakelijkheden die zouden kunnen voortkomen uit een schending van deze paragraaf 6.

Voor zover toegestaan door de wet, stelt CallTiger deze website: www.call-tiger.com en de inhoud ervan ter beschikking op een "as is"-basis en geeft geen verklaringen of garanties dan ook met betrekking tot de site of de inhoud ervan. CallTiger verwerpt alle dergelijke verklaringen en garanties, inclusief bijvoorbeeld garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doeleinde. Aanvullend verklaart of garandeert CallTiger niet dat de informatie beschikbaar via deze site accuraat, compleet of huidig is.

CallTiger houdt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen op eender welk moment aan te passen zonder voorafgaande verwittiging. Elke wijziging van deze wettelijke vermeldingen en voorwaarden zal geacht worden in te gaan vanaf de datum en tijd dat ze op de CallTiger website gepubliceerd worden. Deze wettelijke vermeldingen en voorwaarden zullen van toepassing zijn op jouw order zodra je je bevestigingse-mail hebt ontvangen. Ze zullen eender welke andere wettelijke vermeldingen en voorwaarden vervangen in eender welke gegeven vorm. Gelieve een kopie van de wettelijke vermeldingen en voorwaarden af te drukken en bij te houden zodra je je bevestigingse-mail hebt ontvangen. Wanneer de wettelijke vermeldingen en voorwaarden wijzigen heeft de Klant 7 dagen om te vragen om zijn resterend krediet terug te betalen en de dienst op te zeggen.

Dit aansprakelijkheidsgedeelte is enkel van toepassing voor zover de wet het toelaat.

De Klant gaat akkoord om CallTiger, zijn filialen, directeurs, officieren, werknemers, agenten en licentiehouders schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, acties, uitgaven, verliezen en aansprakelijkheden (inclusief gerechtskosten en redelijke advocatenhonoraria) voortkomend uit of verband houdend met deze Overeenkomst inclusief de toegang van de Klant tot en het gebruik van onze diensten voor zover toegestaan door de toepasselijke wet. In geen enkel geval zal CallTiger of een van zijn licentiehouders aansprakelijk zijn voor eender welke indirecte, speciale, afstraffende, voorbeeldige of gevolgschade voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van of de onmogelijkheid van de toegang tot of het gebruik van onze diensten, of voortkomend uit vergissingen, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen van bestanden, fouten, defecten, vertragingen in transmissie of uitvoering of eender welk performantiefalen, zelfs indien ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Als een rechtbank of een andere overheidsinstantie stelt dat een van de voorzieningen van de Overeenkomst ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is dan blijven de overige voorzieningen van de Overeenkomst alsnog legaal, geldig en afdwingbaar gegeven dat elke partij de Overeenkomst onmiddellijk mag beëindigen indien de ongeldige, nietige of niet-afdwingbare voorziening essentieel is voor de Overeenkomst.

Deze Overeenkomst zal beheerst worden door de wetten van België zonder verwijzing naar deze principes van het conflictenrecht.

CallTiger en de Klant stemmen onherroepelijk in met en onderwerpen zich aan persoonlijke jurisdictie in de Rechtbank van Koophandel van Gent voor alle zaken voortkomend uit de Overeenkomst.


Wettelijke Vermeldingen en Voorwaarden - Privacy Beleid - Verzakingsrecht

CallTiger is een handelsnaam van Centrea CVBA. Geregistreerd BTW nummer van de Europese Unie: BE 0 478 734 986.